top of page

Arvojeni taustaa

Ihmisen arvomaailma on käsitekyky, joka muuttuu koko eliniän ajan mukaellen ihmisen oppimaa ja kykyä soveltaa oppimaansa käytännössä. Arvomaailma on meidän jokaisen kivijalka, johon pyrimme aina tukeutumaan. Sieltä löytyy yleensä kyky omaksua asioita, toimia empaattisesti, olla rehellinen itselle ja muille.
 

Yleensä pahoitamme mielemme, kun joku loukkaa omia arvokäsityksiämme. Siksi meidän tulee välttää provosoitumista ja sallia jokaiselle heidän mielipiteensä. Voimme provosoitumisen sijaan pyrkiä löytämään uusia ulottuvuuksia, joilla voimme korjata tai vahvistaa omaa arvomaailmaamme.

Arvomaailmani pohjaa vahvasti Kokoomuslaisiin arvoihin. Pyrin myös tietoisesti käyttämään arvojani toimiessani Aviapoliksen Kokoomuksen puheenjohtajana Vantaalla.

Valinnanvapaus ja vastuu

Kaiken taustalla on vapaus valita. Valinnanvapaudella on kuitenkin hintansa ja sen hinta on vastuun ottaminen omista tekemisistään. Kuinka sitten valinnanvapaus on mahdollista saavuttaa? Siihen kasvetaan ja kasvaminen alkaa jo varhaisesta lapsuudesta ja jatkuu varhaiskasvatuksen ja koulun kautta erilaisiin ammatteihin tähtäävien koulutusten kautta elinikäiseen oppimiseen. Maailma ei ole valmis, vaan se muuttuu kaiken aikaa, siksi myös meidän on muututtava maailman mukana.

Elinikäinen oppiminen

Koulutuksella luodaan pohja sille, että voimme itse turvallisesti rakentaa omaa tulevaisuuttamme. Oman tulevaisuutemme turvaaminen antaa meille mahdollisuuden turvata myös läheistemme turvallisuus. Koulutus opettaa meidät tunnistamaan ulkoisia tekijöitä, joihin meidän on kyettävä reagoimaan ja toimimaan oikein. Opiskelun seurauksena opimme toimimaan paremmin sillanrakentajina kuin sillan rikkojina. Osana koulutuksen tuomaa sivistystä on erilaisuudesta kiinnostuminen ja eri mieltä olevien kunnioittaminen. Jokaisella on oltava oikeus olla sivistyneesti eri mieltä asioista, eikä siitä ole mitään tarvetta provosoitua.

Oikeus oppimiseen mahdollistetaan jo ennen varsinaista koulua ja vastuu tästä varhaiskasvatuksesta kuuluu meille jokaiselle vuorollaan. Siksi on erityisen tärkeää, että perheitä tuetaan heti lapsen syntymän jälkeen ja kerrotaan heille varhaiskasvatuksen merkityksestä jo ennen koulua. Elämän perussäännöt opitaan jo tässä vaiheessa ja niitä täydennetään koko elämän ajan.

On syytä muistaa, että maailma, mistä elämme, muuttuu kaiken aikaa, mikä edellyttää, että meidän on opittava uusia asioita kaiken aikaa. Oppiminen ei lopu siihen, että on käynyt perusopetuksen ja opiskellut mahdollisesti yhden ammatin. Oppiminen on avain siihen, että pystymme sopeutumaan jatkuviin muutoksiin. Parasta oppimista on ennakoiva oppiminen, mikä ei valitettavasti ole täysin mahdollista, mutta teknologian kehittyessä voimme käyttää myös tekoalyä ennustamaan eri asioiden kehityssuunnat, jolloin pystymme suunnittelemaan koulutuksia myös näiden avustuksella.

Jatkuva muutos on uusi vakio

Oman mukavuusalueen laajentaminen on yksi parhaista menetelmistä oppia suvaitsemaan ympärillämme tapahtuvia muutoksia. Kansainvälisyys on jatkuvasti enemmän ja enemmän läsnä arjessamme, joten kyky adaptoida uusia asioita nopeasti helpottaa arjesta selviytymistä. Kyky muuttua ajan vaatimusten mukaisesti, on osa tulevisuuden ajattelua.

Kestävä kehitys ja kulutuksen vähentäminen

Ympäristön kannalta pyrkimys vähentää kulutusta omalta osalta on listan kärkipäässä. Kestävä kehitys ei aina tarkoita, että on hankittava uusin mahdollinen laite, joka saastuttaa vähemmän, vaan kuvioon on laskettava myös koko laitteen elinkaari. Joskus vanhassa pysyminen ja sen korjaaminen saattaa olla huomattavasti ekologisempaa kuin uuden hankkiminen. Teknologiaa voidaan käyttää asioiden automatisointiin, jolloin tuottavuutta saadaan tehostettua pienemmällä ympäristökuormituksella.

Elinkaariajattelu on oltava olennaisena osana kaikessa kulutukseen liittyvässä toiminnassa. Ei riitä, että jokin tuote ei käytössä tuota saasteita, mutta sen valmistus tuottaa saasteita huomattavat määrät. Mitä enemmän valmistuksesta syntyy saasteita, sitä pidempi on tuotteen käyttöiän oltava, jotta se kuolettaisi valmistusprosessin aikaiset saasteet.

bottom of page